Adatkezelési irányelvek

Hatályos: 2021.01.01
Bevezető

AEPREM Invest Kft., a honlap üzemeltetője elkötelezett abban, hogy tiszteletben tartsa, védje a természetes személyek alapvető jogait, különösen a személyes adataik védelméhez való jogukat.

Cím: 2337 Délegyháza, Sellő utca 20.
Tel.: +36 30 228 8311
Email: info@trendbefektetes.hu
Adatvédelmi Felelős: Váradi Dávid
AEPREM Invest Kft. - MNB regisztrációs szám: 219071800413

Mi a célja a jelen tájékoztatónak?

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete (GDPR néven is találkozhat vele) különféle jogokat biztosít a hatálya alá tartozó adattulajdonos (érintett, pl. ügyfél) számára. Adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével megismerheti, hogy adattulajdonosként milyen jogai vannak, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az alábbi kérdésekre adunk válaszokat jelen tájékoztatónkban:

 • miért, mihez kérjük az adatait;
 • melyik adatát mire, milyen céllal használjuk;
 • meddig kívánjuk az adatait kezelni;
 • milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben.
1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

1.1. A következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük, tárolhatjuk és felhasználhatjuk:

 1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 2. információkat a weboldalunk meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 3. a weboldalunkon a regisztrációkor megadott információkat, például az e-mail címét, nevét, telefonszámát;
 4. a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;
 5. a weboldalunkon a szolgáltatásaink igénybevételekor megadott információkat;
 6. a weboldalunk használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalunkat;
 7. az Ön által vásárolt szolgáltatásokkal, az Ön által használt szolgáltatásokkal vagy a weboldalunkon keresztül végzett tranzakciókkal kapcsolatos információkat, többek között: a neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és a bankkártyája adatai;
 8. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 9. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számunkra.

1.2. Az adatok egy részét közvetlenül az adat tulajdonosától (érintett), vagy partnertől szerezzük be. Az adatok beszerzése történhet adatbázisokat jogszerűen gyűjtő, azokat jogszerűen értékesítő adatkezelőktől is.

1.3. Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

2. Mire használjuk a kezelt adatokat?

2.1.A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel:

 1. a weboldalunk és a vállalkozásunk adminisztrálása;
 2. a weboldalunk testreszabása az Ön számára;
 3. a weboldalunkon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára
 4. a weboldalunkon keresztül megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére;
 5. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 6. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 7. e-mail hírlevelünk küldése Önnek (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 8. üzleti vállalkozásunkkal vagy vállalkozásainkkal illetve gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk küldése az Ön részére, postai úton, e-mailben vagy hasonló technológia alkalmazásával, vagy telefonon (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);
 9. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 10. a weboldalunkkal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 11. a weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 12. egyéb felhasználások.
3. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

3.1. Adatkezelési tevékenységünket az alábbi jogszabályok alapján, azokat maximálisan betartva végezzük:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR);
 • a magyar Információs Önrendelkezési Jogról és Információ Szabadságról szóló (Info.) törvény;
 • a Biztosítási tevékenységről (Bit) szóló törvény;
 • a Gazdasági Reklámról szóló törvény;
 • a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény.

3.2. Adatkezelésünk során jellemzően a GDPR által megjelölt adatkezelési jogalapok közül az érintett hozzájárulását, a szerződés teljesítését, jogszabályi kötelezettség teljesítését és egyes esetekben jogos érdekeink érvényesítését alkalmazzuk.

3.3. Az adatkezelési célok és az egyes jogalapok összefüggéseiről a szerződések megkötésekor, illetve marketing vagy más célú adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatást adunk. Ha olyan adatokat küld számunkra, amelyek kezeléséhez a nyilvántartásunk szerint nem rendelkezünk jogalappal, a megküldött adatokat töröljük.

4. Alkalmazzuk-e az automatizált döntéshozatalt, az ún. profilalkotást?

4.1. A marketing célú megkeresések során bizonyos esetekben alkalmazunk olyan módszereket, amelyekkel az érintett által megadott információkat számítástechnikai eszközökkel értékeljük. Az értékelés során kialakítjuk az érintett profilját, és ez alapján teszünk javaslatot arra a termékre, ami a legjobban kielégíti az érintett igényeit. Természetesen a javasolt termékről részletes tájékoztatást adunk, és az érintett dönthet úgy, hogy nem kéri az adott szerződést, illetve megjelölhet olyan szempontokat, amik megítélése szerint lényegesek lehetnek a termék kiválasztása során.

5. Kivel osztjuk meg a személyes adatokat?

5.1. A személyes adatait bármilyen alkalmazottunkkal, tisztségviselőnkkel, biztosító társasággal, szakmai tanácsadókkal, ügynökökkel, beszállítókkal vagy alvállalkozókkal közölhetjük, amennyiben ez észszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

5.2. A személyes adatait közölhetjük a cégcsoportunk bármelyik tagjával (azaz leányvállalatainkkal, a holdingtársaságunkkal és annak minden leányvállalataival), amennyiben ez észszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

5.3. A személyes adatait közzétehetjük továbbá:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 3. a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 4. bármely olyan személy számára, akinek az esetében észszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben észszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

5.4. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

6. Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

6.1. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő tulajdonosa biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az Európai Unión kívüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását, ideiglenes tárolását végzik.

7. Meddig tároljuk a személyes adatokat?

7.1 Az Ön adatait törvényi megfeleléshez szükséges ideje után 2 évig tároljuk.

8. Milyen jogai vannak az adatkezelésünkkel összefüggésben?

Hozzáférési jog

Ön hozzáférést kérhet személyes adataihoz. E jog gyakorlása esetén tájékoztatjuk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja;
 • a személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az erre az adattovábbításra vonatkozó garanciák.

A hozzáférés jogának gyakorlása esetén az Önről kezelt személyes adatok másolatát is az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az első esetben ez ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

A helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve — figyelembe véve az adatkezelés célját – Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat a következő esetekben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (lásd alább), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a biztosító vagy harmadik fél jogos érdeke alapján végzett adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen tiltakozik;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban került sor.

A törléssel kapcsolatban – ha a fenti feltételek fennállnak — az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennünk az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés joga alól a vonatkozó jogszabály számos kivételt állapít meg (pl. az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlásához, jogi igények érvényesítéséhez, stb). Ha ilyen körülmény fennáll, arról természetesen Önt a kérelem benyújtását követően tájékoztatjuk.

Az adatkezelés korlátozása

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A fenti esetekben a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy  a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat (ha ez technikailag lehetséges) egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. E jogával Ön abban az esetben élhet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozás joga, a hozzájárulás visszavonása

Ön élhet a tiltakozás jogával is olyan esetekben, amelyekben az adatkezelés jogalapja a biztosító vagy harmadik fél jogos érdeke, esetleg az adatkezelés közérdekű gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását visszavonó nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását bármely módon megteheti, de ahhoz, hogy az ügyintézést meggyorsítsuk, kérjük itt jelentse be: info@trendbefektetes.hu

Automatizált döntéshozatal

Önnek jogai vannak az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban is. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. E szabály alól a vonatkozó jogszabály kivételeket is megállapít; ezekről az Ön jogérvényesítése során tájékoztatjuk.

Az elhunytak adataival kapcsolatos jogok

Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához valamint a tiltakozáshoz fűződő jogot az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz fűződő jog, valamint — ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlására.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatait nem köteles megadni egyik adatkezelési célhoz sem, de ha a szolgáltatásunk igénybevételéhez nem adja meg a kért adatokat, úgy nem tudunk együttműködni Önnel.

Hogyan tehet panaszt?

Panaszt korlátozott feldolgozóképességünk miatt, kizárólag írásban elektronikus módon az alábbi email címre tehet: info@trendbefektetes.hu

Mit tehet Ön az adatok védelme érdekében?

Ha olyan eseményt észlel, ami megítélése szerint sértheti az Ön, vagy mások személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, jelezze itt: info@trendbefektetes.hu

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!

Használ-e a weboldalunk cookie-kat?

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.

Kérjük, hogy a bejelentés során adjon meg minden rendelkezésre álló információt, hogy mielőbb intézkedhessünk!

 1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:

  a. a weboldalunkon a Microsoft Clarity, Google Analytics, az Adwords és Facebook Pixel szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek, / további célok leírása};
 2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:


  a. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;

  b. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint

  c. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

  Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.
 3. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:

  a. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);

  b. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint

  c. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.
 4. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:

  a. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);

  b. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint

  c. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.
 5. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.

Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 3. A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
 4. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.
 5. Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszava bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, amikor bejelentkezik weboldalunkra).

Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Kérjük ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.